آگهی روزنامه

تلفن آگهی دفترروزنامه همشهری

دریافت المثنی مدرک تحصیلی، درج آگهی گم شدن مدارک،
ثبت آگهی در رزونامه کثیرالانتشار، درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار
بصورت آنلاین، آنلاین آگهی در رزونامه کثیرالانتشار
، ثبت آگهی آنلاین در روزنامه ،آگهی مفقودی مدرک تحصیلی ،آگهی مفقودی مدر

دانشگاهی، آگهی مفقودی سند کمپانی،

آگهی مفقودی بیمه خودرو ،آگهی مفق

ودی جواز اسلحه، آگهی مفقودی مدرک تحصیلی ،آگهی مفقودی جواز کسب، آگهی مفقودی پروانه، آگهی مفقودی گذرنامه، آگهی مفقودی پاسپورت

، آگهی مفقودی کارت شناسایی، آگهی مفقودی پروانه پزشکی، آگهی مفقودی پروانه مهدنسی، آگهی مفقودی پروانه وکالت، آگهی مفقودی کارت دانشجویی، آگهی مفقودی م

دارک مالکیتی ،آگهی مفقودی مدرک، آگهی مفقودی سند، المثنی بیمه خودرو، دریافت المثنی

جواز اسلحه، دریافت المثنی جواز کسب، دریافت المثنی گذرنامه،، دریافت المثنی پاسپورت ،دریافت المثنی پروانه پزشکی، دریافت المثنی پر

 ،دریافت المثنی کارت دانشجویی،

آگهی مفقودی برگ سبز خودرو در روزنامه کثیرالانتشار،آگهی مفقودی سند خودرو در روزنامه کثیرالانتشار، آگهی مفقودی بیمه در روزنامه کثیرالانتشار،

آگهی مفقودی جواز اسلاحه در روزنامه کثیرالانتشار، آگهی مفقودی مدرک تحصیلی در روزنامه کثیرالانتشار ،

آگهی مفقودی مدرک دانشگاهی در روزنامه کثیرالانتشار،

آگهی مفقودی جواز کسب در روزنامه کثیرالانتشار، آگهی مفقودی پروانه در روزنامه کثیرالانتشار

، آگهی مفقودی گذرنامه در روزنامه کثیرالانتش

ار، آگهی مفقودی پاسپورت در روزنامه کثیرالانتشار، آگهی مفقودی پروانه پزشکی در روزنامه کثیرالانتشار، آگهی مفقودی پروانه وکالت در روزنامه کثیر

الانتشار، آگهی مفقودی کارت دانشجویی در روزنامه کثیرالانتشار،

روزنامه کثیرالانتشار ثبت آگهی مفقودی، درج آگهی مفقودی در روزنامه کثیرالانتشار، درج آگهی گم شده در روزنامه کثیرالانتشار، درج

آگهی مفقودی مدرک تحصیلی در روزنامه کثیرالانتشار، درج آگهی مفقودی مدارک حودر در روزنامه کثیرالانتشار، درج آگهی مفقودی مدارک ماشین، درج آگهی مفقودی پروا

نه، درج آگهی مفقودی جواز، ثبت آگهی مفقودی در روزنامه کثیرالانتشار،

تلفن آگهی دفترروزنامه همشهری

ثبت آگهی گم شده در روزنامه کثیرالانتشار، ثبت آگهی مفقودی مدارک، ثبت آگهی مفقودی مدرک تحصیلی، ثبت آگهی مفقودی کارت شناسایی، ثبت آگه
ی مفقودی پروانه اشتغال ،درج آگ
هی مفقودی جواز، اشتغال ثبت آ
گهی مفقودی جواز در روزنامه کثیرالانتشار، دریافت آگهی مفقودی ،دریافت آگهی مفقودی در روزنامه کثیرالانتشار، دریافت آگهی مفقودی مدرک تحصیلی در روزنامه کثیرالانتشار، دریافت آگهی مفقودی پروانه در روزنامه کثیرالانتشار،دریافت آگهی مفقودی
پروانه پزشکی در روزنامه کثیرالانتشار، پذیرش آگهی مفقودی در روزنامه کثیرالانتشار، پذیرش آگهی مفقودی مدرک تحصیلی در روزنامه کثیرالانتشار، پذیرش آگهی مفقودی پروانه در روزنامه کثیرالان
تشار، پذیرش آگهی مفقودی مدارک شخصی

تلفن آگهی دفترروزنامه همشهری

تلفن آگهی دفترروزنامه همشهری

تلفن آگهی دفترروزنامه همشهری

شماره تماس دفترروزنامه همشهری

شماره تماس دفترروزنامه همشهری

شماره تماس دفترروزنامه همشهری

در روزنامه کثیرالانتشا،ر پذیرش آگهی مفقودی مدارک خودرو در روزنامه کثیرالانتشار، پذیرش آگهی مفقودی مدارک ماشین در روزنامه کثیرالانتشار، پذیرش آگهی

 

مفقودی برگ سبز در روزنامه کثیرالانتشار، پذیرش آگهی مفقودی سند کمپانی در روزنامه کثیرالانتشار، پذیرش آگهی مفقودی جواز کسب در روزنامه کثیرالانتشار، پذ
یرش آگهی مفقودی مدارک، پذیرش آگهی مفقودی پروانه پزشکی
در روزنامه کثیرالانتشار، انتشار آگهی مفقودی در روزنامه کثیرالانتشار، انتشار آگهی
مفقودی مدرک تحصیلی در روزنامه کثیرالانتشار، انتشار آگهی مفقودی مدارک

شماره تماس دفترروزنامه همشهری

تلفن آگهی دفترروزنامه همشهری

شماره تماس دفترروزنامه همشهری

شماره تماس دفترروزنامه همشهری

تلفن آگهی دفترروزنامه همشهری

تلفن تماس:09125045978

یا ازطریق واتس آپ(به صورت24ساعته آنلاین)

 

 

آگهی مفقودی مدارک

 مفقودی مدارکتان همانند:

مفقودی مدارک وسیله نقلیه

سند سبز-سندکمپانی -کارت وسیله نقلیه و…

مفقودی مدارک تحصیلی

مدرک دانشگاه-کارت دانشجویی و…

مفقودی مدارک شناسایی

کارت ملی-شناسنامه و000

مفقودی مجوزها وپروانه های کسب

آگهی مزایده درهمشهری

 آگهی مناقصه ومزایده روزنامه همشهری

آگهی مزایده روزنامه همشهری،آگهی های  مناقصه و مزایده یک نوبت در روزنامه رسمی و سپس در دو نوبت در روزنامه‌های کثیرالانتشار انجام می‌شود.

 چاپ آگهی در روزنامه کثیرالانتشار برای رسمیت یافتن مزایدات و مناقصات الزامی است .

بنابراین تمام متقاضیان برگزاری مناقصه و مزایده باید علاوه بر روزنامه رسمی، از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشار نیز به اقدام نمایند.

 

 

 

کاربرد های مزایده:

مطالبه مهریه از جانب زوجه:

در مواردی که زوجه اقدام به اجرای مهریه خود نماید؛بخش اجرای احکام دادگستری اقدام به توقیف مال زوج و در صورت عدم پرداخت مهریه از جانب زوج؛ مراحل برگزاری مزایده و وصول مهریه زوجه را در دستور کار قرار می‌دهد.

ورشکستگی شرکت:

در مواردی که شرکت اعلام ورشکستگی نماید و توان پرداخت  اجرای تعهداتش را نداشته باشد؛

مدیر تصفیه با تنظیم فهرستی از اموال و دارایی‌های شرکت، نسبت به برگزاری مزایده و فروش این اموال بر اساس تشریفات قانونی اقدام می‌نماید.

پرونده‌های کیفری:

بر اساس ماده‌ی ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری و قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت مالی؛ در موارد پرداخت حقوق شاکی یا جزای نقدی می ‌توان از مزایده استفاده نمود.

 

 

کاربرد های مناقصه

این فرایند برای طرفین مناقصه مزایایی دارد که غالبا همین مزایا سازمان‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی را به برگزاری آن ترغیب می‌کند.

البته سازمان‌های دولتی برای بخش خاصی از تأمین کالا و خدمات‌شان ملزم به بهره و استفاده از این فرایند هستند.

در یک سوی این فرایند، مناقصه‌گزار و در سوی دیگر مناقصه‌گر وجود دارد. مناقصه‌گزار ارگان یا دستگاهی است که برگزاری مناقصه را بر عهده دارد و نیازمند خرید کالا و خدمات است.

مناقصه‌گر شخص حقیقی یا حقوقی است که در مناقصه شرکت ‌می‌کند

.مناقصه‌گزار با برپایی مناقصه از طریق این رقابت به برترین کالا و خدمات با پائین ترین قیمت دست می‌یابد.

گاه مناقصه به علت هایی مانند:

اعلام غیرواقعی هزینه‌ی انجام موضوع مناقصه از سوی مناقصه‌گر یا ارائه‌ی سوابق غیر واقعی جهت برد در مناقصه از طرف او، با ایراد مواجه می‌شود.

باید اطلاع داشته باشیم که تأمین کالاها و خدمات در شرکت‌های دولتی غالبا از راه مناقصه انجام می‌گیرد تا با بهره بردن از فضای رقابتی، به کیفیتی بالا و هزینه‌ی مناسبی دست یابند. 

آگهی استخدام درهمشهری

پیش از شروع فرایند استخدام، شرح شغل را بنویسید

اولین قدم برای استخدام بهترین کارمندان تحلیل موقعیت شغلی است. تحلیل شغلی به شما امکان می‌دهد تا شرح وظایف کارمند، مهارت‌های لازم، نتایج مورد انتظار و ابزارهای مورد نیاز آن موقعیت شغلی را بشناسید.

اطلاعات به دست آمده از تحلیل موقعیت شغلی برای نوشتن شرح شغل کاملاً حیاتی است. نوشتن شرح شغل به شما کمک می‌کند تا استراتژی خود را برای استخدام بهترین کارمند برنامه‌ریزی کنید.

 

رزومه و گواهینامه‌ها را به دقت مطالعه کنید

بررسی درخواست شغل، رزومه و نامه پوششی با یک توصیف شغلی دقیق و شیوا آغاز می‌شود. در این مرحله، شما باید فهرستی از ویژگی‌های کارمند مورد نیازتان را نشانه‌‎گذاری کنید.

همچنین، باید مهارت‌ها و قابلیت‎های مورد نظرتان را با رزومه تک‌تک کاندیداها مقایسه کنید چرا که در زمان استخدام مجبورید زمان بیشتری را به صحبت و آشنایی با کارجویان واجد شرایط اختصاص دهید.

آدرس دفترمرکزی روزنامه همشهری:

تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به پارک وی، کوچه تورج، پلاک ۱۴

تلفن دفترمرکزی روزنامه همشهری:

 00   230  021/230  

پذیرش آگهی:

تلفن تماس:09125045978

یا ازطریق واتس آپ(به صورت24ساعته آنلاین)

همچنین ببینید

آگهی مفقودی شناسنامه مالکیت خودرو

آگهی مفقودی شناسنامه مالکیت خودرو