مفقودی سندکمپانی شهرکرج

آگهی مفقودی سندکمپانی

 

آگهی مفقودی سند کمپانی در روزنامه کثیرالانتشار

آگهی مفقودی سندکمپانی  درسریع ترین زمان با حداقل هزینه

سفارش آگهی۰۹۱۲۵۰۴۵۹۷۸

درصورت فقدان یا سرقت  سندکمپانی(سندرسمی)یک نوبت آگهی مفقودی سندکمپانی درروزنامه های کثیرالانتشار برای دریافت المثنی الزامی میباشد

 

مراحل دریافت المثنی سندکمپانی

۱)یک نوبت درج آگهی دریکی از روزنامه های کثیرالانتشار

۲)پس ازگذشت ۱۰روز ازچاپ آگهی درروزنامه با به همراه داشتن اصل روزنامه و مدارک شناسایی به نمایندگی خودرو تحویل دهید

 

درچه روزنامه ای آگهی بزنیم؟

برای دریافت المثنی سندکمپانی آگهی درروزنامه کثیرالانتشار الزامی میباشد روزنامه کثیرالانتشر شامل روزنامه هایی میشود که در کل کشور پخش میشود

برای ثبت سارش آگهی مفقودی سند کمپانی تماس حاصل فرمایید

 المثنی مدارک خودرو،روش دریافت المثنی سندسبز،روش دریافت المثنی سندموتورسیکلتقیمت

مفقودی گواهی موقت تحصیلی, مفقودی مجوز, مفقودی مودی مدارک خودرو, مفقودی مدارک شرکت, ناسودی مدرک تحصیلی مفقودی مدرک کاردانی

مفقودی مدرک کارشناسی, نحوه ثبت آگهی مفقودی در رووه درج آگهی مفقودینمونه آگهی مفقودی

نمونه آگهی مفقودی مدارک خودرو, نمونی مفقودی مدارک دانشجویی, نمونه آگهی مفقودی مدارک شناسایی

اشین, آگهی مفقودی چیست آگهی مفقودی سند کمپانی آگهی مآگهی مفقودی مدرک تحصیلی, تعرفه آگهی مفقودی, تعرفه آگهی مفقودی برگ سبز

تعرفه آگهی مفقودی روزنامهتعرفه آگهی مفقودی سند کمپانی تعرفه آگهی مفقودی کارت دانشجوییتعرفه

آگهی مفقودی مدرک فارغ التحصیلی, درج آگهی ارزان مفقودیدرج آگهی مفقودی درج آگهی مفقودی با تخفیف, درج آگهی مفقودی مدارک با تخفیف, سرقت مدارک, سرقت مدارک خودروسرقت مدارک شناسایی, سرقت مدارک ماشین گم شد

آگهی مفقودی درروزنام،نرخ آگهی درروزنامهنرخ آگهی کمفقودی درروزنامه،لیست روزنامه کثیرالانتشار،دانلود پی دی اف روزنامهدانلودپی دی اف

روزنامه اطلاعات،پی دی اف روزنامه اطلاعات،دانلود روزنامه اطلاعات،دانلود روزنامه همشهری

آگهی مفقودی آگهی مفقودی برگ سبز آگهی مفقودی برگ سبز ماشین, آگهی مفقودی چیست آگهی مفقودی سند کمپانی آگهی مآگهی مفقودی

مدرک تحصیلی, تعرفه آگهی مفقودی, تعرفه آگهی مفقودی برگ سبزتعرفه آگهی مفقودی روزنامه, تعرفه آگهی مفقودی سند کمپانی تعرفه

آگهی مفقودی کارت دانشجوییتعرفه آگهی مفقودی مدرک فارغ التحصیلی درج آگهی ارزان مفقودیدرج آگهی مفقودیدرج آگهی مفقودی با تخفیف

درج آگهی مفقودی مدارک با تخفیف

سرقت مدارک, سرقت مدارک خودرو, سرقت مدارک شناسایی

سرقت مدارک ماشین

گم شدن شناسنامه مالکیت گمشدن برگ گمشدن برگ سبز ماشی گمشدن سند کمپان گمشدن گواهی موقت تحصیلی

گمشدن مجوزگمشدن مدار, گمشدن مدارک خودروگمشدن مدارک شرکتگمشدن مدارک شناسایی, گمشدن مدرک تحصیلی, گمشدن مدرک کاردانی

گمشدن مدرک کارشناسی, متن آگهی مفقودی

متن آگهی مفقودی مدارک خودرو, متن آگهی مفقودی مدارک شناسایی, متن اگهی مفقودی مدارک دانشجویی

مفقود شدن برگ سبز مفقود شدن برگ سبز ماشین, مفقود شدن سند کمپانی

مفقود شدن کارت شناسایی, مفقود شد

مفقودی سند،گمشدن سند،مفقودی سندسبز،گمشدن سندسبز،آگهی مفقودی برگ سبز،آگهی مفقودی برگ کمپانیالمثنی سندسبزگرفتن المثنی برگ سبز،هزینه المثنی سندسبزگرفتن المثنی برگ کمپانی

مفقودی سند،گمشدن سند،مفقودی سندسبز،گمشدن سندسبزآگهی مفقودی برگ سبزآگهی مفقودی برگ کمپانی

المثنی سندسبز،گرفتن المثنی برگ سبز

هزینه المثنی سندسبزگرفتن المثنی برگ کمپانی

ن کارت ماشین, مفقود شدن مجوز, مفقود شدن مدارک, مفقود شدی برگ سبز, مفقودی برگ سمفقودی سند کمپانی

مفقودی شناسنامه مالکیت, مفقودی شناسنامه مالکیت خقودی کارت شناسایی, مفقودی کا

مفقودی گواهی موقت تحصیلی, مفقودی مجوز, مفقودی مودی مدارک خودرو, مفقودی مدارک شرکت, ناسودی مدرک تحصیلی

مفقودی مدرک کاردانی, مفقودی مدرک کارشناسی

نحوه ثبت آگهی مفقودی در رووه درج آگهی مفقودی

نمونه آگهی مفقودی, نمون

مفقودی سند،گمشدن سند،مفقودی سندسبز،گمشدن سندسبز،آگهی مفقودی برگ سبز،آگهی مفقودی برگ کمپانیالمثنی سندسبز،گ

مدارک دانشجویی, نمونه آگهی مفقودی مدارک شناسایی

اشین, آگهی مفقودی چیست آگهی مفقودی سند کمپانی آگهی مآگهی مفقودی مدرک تحصیلی, تعرفه آگهی مفقودی, تعرفه آگهی مفقودی برگ سبزتعرفه آگهی

مفقودی روزنامه تعرفه آگهی مفقودی سند کمپانی تعرفه آگهی مفقودی کارت دانشجوییتعرفه آگهی

مفقودی مدرک فارغ التحصیلیدرج آگهی ارزان مفقودیدرج آگهی مفقودیدرج آگهی مفقودی

با تخفیفدرج آگهی مفقودی مدارک با تخفیف سرقت مدارک, سرقت مدارک خودرو سرقت مدارک شناسایی سرقت مدارک ماشین, گم شد

آگهی مفقودی درروزنامه،نرخ آگهی درروزنامه،نرخ آگهی کمفقودی درروزنامه،لیست روزنامه کثیرالانتشار،دانلود پی دی اف روزنامهدانلودپی دی اف

روزنامه اطلاعات،پی دی اف روزنامه اطلاعات،دانلود روزنامه اطلاعات،دانلود روزنامه همشهری

آگهی مفقودی آگهی مفقودی برگ سبز آگهی مفقودی برگ سبز ماشین, آگهی مفقودی چیست آگهی مفقودی سند کمپانی, آگهی

مآگهی مفقودی مدرک تحصیلی, تعرفه آگهی مفقودی, تعرفه آگهی مفقودی برگ سبزتعرفه آگهی مفقودی مالکیت گمشدن برگ, گمشدن برگ سبز ماشین, گمشدن س

رفتن المثنی برگ سبز،هزینه المثنی سندسبزگرفتن المثنی برگ کمپانی

مفقودی سند،گمشدن سند،

مفقودی سندسبز،گمشدن سندسبزآگهی مفقودی برگ سبز

،آگهی مفقودی برگ کمپانی،المثنی سندسبز،گرفتن المثنی برگ س

،هزینه المثنی سندسبز،گرفتن المثنی برگ کمپانی

ه آگهی مفقودی مدارک خودرونمونی مفقودی مدارک دانشجویی, نمونه آگهی مفقودی مدارک شناسایی

پلیس راهور ناجا: مراجعه به دفترخانه برای نقل و انتقال خودرو اختیاری است

سردار «سید کمال هادیانفر» رئیس پلیس راهور ناجا درباره طرح بازگشایی دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک اظهار داشت:

در گذشته این اتفاق رخ داد، اما بین دفاتر اسناد رسمی در این خصوص تفاهم وجود ندارد.

در تهران چندصد دفتر اسناد رسمی وجود دارد؛ اما شش مرکز تعویض پلاک در حال فعالیت است. وی ادامه داد:

کسانی که این طرح را ارائه دادند، باید با بررسی بیشتری این موضوع را مطرح کنند، اطراف مراکز تعویض پلاک بیش از هشت دفتر اسناد رسمی وجود دارد و ضرورتی ندارد در این مراکز باشند.

سردار هادیانفر خاطرنشان کرد:

کسانی که در این خصوص صحبت می‌کنند، باید قوانین را بیشتر بخوانند و از کارشناسان در این خصوص استفاده کنند؛ با این شرایط نباید به مردم استرس و تنش ایجاد کرد.

رئیس پلیس راهور ناجا با اشاره به اظهارات برخی افراد در خصوص لزوم مراجعه به دفاتر ثبت اسناد برای نقل و انتقال گفت:

برخی طی مصاحبه‌هایی در چنین شرایطی، ذهن مردم را مخدوش می‌کنند و می‌گویند برای انجام فرآیند نقل و انتقال خودرو حتما باید به دفاتر ثبت اسناد مراجعه شود و مراجعه به پلیس وجهه قانونی ندارد؛

 در قانون تصریح شده که هر کسی می‌خواهد نقل و انتقال خودرو انجام دهد به پلیس مراجعه کند و خود مالک، مدارک و وسیله نقلیه باید به احراز پلیس برسد.

سفارش آگهی مفقودی سندکمپانی درروزنامه کثیرالانتشار

تماس با:۰۹۱۲۵۰۴۵۹۷۸

تماس سریع

همچنین ببینید

آگهی مفقودی شناسنامه مالکیت خودرو

آگهی مفقودی شناسنامه مالکیت خودرو